Privacy verklaring

Run Bike Run Pijnacker,
Contactgegevens:
Website: runbikerunpijnacker.nl
Secretariaat:
Margaretha Roosenboomstraat 20
2642 DG Pijnacker
Tel: 0644108493
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Run Bike Run Pijnacker verwerkt je persoonsgegevens doordat je je hebt aangemeld voor een RunBikeRun evenement of omdat je een ons bericht hebt gestuurd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Foto's en video's
Tijdens het jaarlijks terugkerende evenement Run Bike Run Pijnacker worden foto's en video gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt via websites, social media en krantenartikelen gepubliceerd. Op dit beeldmateriaal zijn deelnemers, vrijwilligers en publiek herkenbaar. Deelnemers geven door aanmelding aan dit evenement toestemming hiervoor. Zie ook onze deelnamevoorwaarden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Run Bike Run Pijnacker verwerkt de persoonsgegevens van deelnemers en vrijwilligers om het evenement Run Bike Run Pijnacker te kunnen organiseren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Run Bike Run Pijnacker neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De persoonsgegevens die ten behoeve van deelname aan ons evenement worden vastgelegd worden zo lang als nodig voor een correcte (financiële) afhandeling van het evenement bewaard. Dit tot ten hoogste 1 jaar na afloop van het evenement.

Delen van persoonsgegevens met derden
Run Bike Run Pijnacker deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven/organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Run Bike Run Pijnacker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Organisatie Doel Welke gegevens
Nederlandse Triathlon Bond Vastleggen deelname Alle
Mylaps Tijd registratie Alle

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RunBikeRun Pijnacker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Run Bike Run Pijnacker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Run Bike Run Pijnacker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Run Bike Run Pijnacker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Run Bike Run Pijnacker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens zoals bij aanmelding doorgegeven max. 1 jaar Deelname evenement en financiële afhandeling, tevens tbv NTB
Licentiegegevens zoals bij aanmelding doorgegeven max. 1 jaar Deelname evenement en financiële afhandeling, tevens tbv NTB
     
Nieuwsbrief    
E-mailadres
Naam
Tot uitschrijving door houder e-mailadres, of beindigen evenement Informatie geven mbt (nieuw) evenement

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.